« 1 234» Pages: ( 1/4 total )
本页主题: 朝鲜人民军功勋国家合唱团歌曲(1-17辑) 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

红色战士
级别: 劳动者


精华: 2
发帖: 64
爱心: 65 点
金钱: 706 卢布
好评度: 0 点
在线时间:10(小时)
注册时间:2008-05-25
最后登录:2011-03-20

 朝鲜人民军功勋国家合唱团歌曲(1-17辑)

0
管理提醒:
本帖被 博恒 设置为精华(2008-11-27)
迄今为止,朝鲜人民军功勋国家合唱团共发行了41张专辑,在网上能找到的有1-17专辑的歌曲。凡是下载地址是http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00XXX.mp3格式的歌曲,大多数把mp3改成gif就是歌谱(含歌词)。 l0Ti Z  
"%QD{z_L  
第一辑(10首) qG9+/u)\  
tNmy& nsA  
1. 金日成将军之歌 8?Y['  
http://dprk.ii2.cc/ig13.mp3 Qc{RaMwD  
(歌谱:http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/001.gif TE-;X,gDV_  
W {.78Zi9K  
2. 献给金日成元帅的歌 &yz&LNn'  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00102.mp3 N 6O8Wn  
q cA`)j  
3. 朝鲜人民军军歌 7TX,T|>9  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00103.mp3 %xyX8c{sP  
jUjr6b"  
4. 在跟随将军战斗的路上 VAYb=4lt  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00104.mp3 g42R 'E%  
SLk2X;c]o  
5. 战士的心愿 PG)_L.7rJ  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00105.mp3 DcV<y-`'1  
qGPb  
6. 胜利的五月 ke.7Zp2.R  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00106.mp3 7-9;PkGG.A  
!Zwf 397  
7. 跟随党的旗帜前进 Wc#:f 8dr  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00107.mp3 abY0)t  
IB7tAG8  
8. 伟大的主体思想万岁 e.6Dl_  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00108.mp3 z-0:m|=yH  
iWXMKu  
9. 金日成大元帅万万岁 ,p,Du F  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00109.mp3 x|apQ6  
9|K*G~J  
10. 跟随领袖千万里,跟随党千万里 4IGxI7~27#  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00110.mp3 @&/\r 7 '  
6dT|;koWbm  
$k(9 U\y-  
第二辑(11首) {qAu/ixp  
rr>~WjZ3  
1. 金正日将军之歌 2v|qLf e1  
http://dprk.ii2.cc/ig11.mp3 w?ai,Pw  
(歌谱:http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/002.gif l Z~+u  
s 4IKSX  
2. 灿烂啊,正日峰 vXPuyR<J  
http://dprk.ii2.cc/b22.mp3 M]s[ "0O  
p[P[#IeL  
3. 故居的追忆 'o8\`\'H!  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00203.mp3 /Y^7Rl  
xDe47&qKM  
4. 将军是游击队的儿子 LI$L9eNv;Y  
http://dprk.ii2.cc/j12.mp3 & ^!v*=z  
(歌谱:http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/014.gif 3z$\&& BR  
IgiqFV {  
5. 请接受人民的祝愿 '!j(u@&!  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00205.mp3 h=wf>^l  
D1~^\)*  
6. 祝愿 W.GN0(uG  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00206.mp3 $@4e(Zrmo  
kBUufV~  
7. 说吧,万景台的暴风雪啊 V?WMj $l<  
http://dprk.ii2.cc/im01.mp3 0 wYiu  
)muv;Rf`e5  
8. 敬祝最高司令官同志身体健康 OUKj@~T  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00208.mp3 |3W3+Rn!  
v,@E}F~-f1  
9. 向将军许下的誓言 2tlO"c:_/  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00209.mp3 )uu wwz  
PH{ c,  
10. 金正日将军之歌(交响乐伴奏) 4I+.^7d  
http://194.29.229.125:8080/mp3/ARM00210.mp3 ?RqTbT@~  
2@OBeR  
11. 没有您就没有祖国 SSo~.)J  
http://dprk.ii2.cc/id04.mp3 L_`Xbky  
(歌谱:http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/003.gif Ed8U;U b  
W=(MsuirO  
'G3+2hah  
第三辑——不朽的经典名作(7首) aslNlH6  
6qY\7R2+  
1. 朝鲜啊,我要为你争光 1'gKZB)TG7  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00301.mp3 f45;fT>  
S]Sp Z8  
2. 反日战歌 D6"~fjHh  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00302.mp3 8-W"4)@b  
:H~UyrN  
3. 思乡歌 pXGK:ceFu  
http://dprk.ii2.cc/s06.mp3 -%7Jj;yA  
_m) gO/02A  
4. 祖国的怀抱 & bp#1KR)  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00304.mp3 L5i#Kh_  
)F=JkG  
5. 我的母亲 .`i'gPLkn2  
http://dprk.ii2.cc/in01.mp3 v3=&{}+j.  
)M&I)In'  
6. 令人想念的将军,您在何方 H-nFsJ(R!c  
http://dprk.ii2.cc/e01.mp3 $cp16  
P'F Pe55F  
7. 忠诚之歌 (25^r  
http://dprk.ii2.cc/c23.mp3 /*mFP.en  
zz+M1n-;o  
uM}dZp 1  
第四辑(12首) |e.3FjTH  
+S:u[x  
1. 领袖永远与我们在一起 Lv`8jSt\  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00401.mp3 _7t|0aNo\  
` maN5)  
2. 歌唱领袖的革命伟业 -=v/p*v0o  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00402.mp3 d=.n|rS4 W  
;c \zgs~"T  
3. 朝鲜劳动党万岁 !)l%EJngL  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00403.mp3 Np5/lPb1  
s$+: F$Y0  
4. 革命歌 zd*W5~xKg  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00404.mp3 *BP\6"X  
EFT02#F_f  
5. 赤旗歌 nfCd*f  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00405.mp3 PL$(/Z  
3gfV0C\  
6. 我们要把白头山的行军路走到底 sQ3ayB`  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00406.mp3 STF}~`b:3  
t"Vr;0!{  
7. 我们的信念只有一个 07G*M ]  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00407.mp3 "8j;k5<  
"< hx  
8. 我们白手起家自力更生 0o^#Fmuz  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00408.mp3 4'4s EjyA  
Kt&$Si  
9. 主体是我们的胜利 ~"4vd 3  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00409.mp3 (qc!-Isd~[  
Xy(SzJ %  
10. 领袖面带着慈祥的微笑 aK=3`q  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00410.mp3 A1s=;qr  
v %PWr5]  
11. 我们宣誓 Q!A3hr$IF  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00411.mp3 G<WDyoN=O  
+\(ay"+ d  
12. 永走一条路 -L'`d  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00412.mp3 *t-A6)2  
\oZUG  
!Pjg&19  
第五辑(10首) &DhA$o"'  
=&g}Y  
1. 歌唱无比拥戴领袖的祖国 F3r  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00501.mp3 ?%fZvpn-  
NCpn^m)Q}  
2. 我们的领袖 R{y{  
http://dprk.ii2.cc/u06.mp3 3f.Gog  
o0+BQ&A)s*  
3. 跟随将军就一定能返回祖国 JhXN8Bq33  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00503.mp3 vrO$8* sy  
7a_n\]t465  
4. 将被永记在心的三日浦的回声 v2X0Px_  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00504.mp3 Vwg|?sG_  
Cspm\F  
5. 海之歌 3S|;yOl#X  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00505.mp3 [?6D1b[  
8GRr f2  
6. 这样的喜悦和荣誉是永恒不灭的 P\0%nyOG(%  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00506.mp3 JkDZl?x5  
${,eQ\  
7. 朝鲜高举红旗在前进 DH*|>m&  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00507.mp3 9NXiCP9A  
@[Qg}'i  
8. 我们要迎头痛击 fv'P!+)t  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00508.mp3 bjX$idL  
KKJ[  
9. 领袖,请下命令 `mTxtuid{  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00509.mp3 PBnn,#  
)L("t  
10. 社会主义祖国赞歌 5F?g6?j{  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00510.mp3 )F2tV ]k\  
l:/V%{sx  
=W^L8!BE'  
第六辑(10首) 3<E$m *  
4 V*)0?oYE  
1. 朝鲜国歌 2b` M(QL  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00601.mp3 LA0x6E+I  
?bA]U:  
2. 朝鲜的样子 ->{WO+6(  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00602.mp3 {<BK@U  
+:Zi(SuS]  
3. 我的伟大祖国 !+l, m8Hly  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00603.mp3 AtYYu  
!g:UM R  
4. 世上无所羡慕 E/)+hK&  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00604.mp3 }H.vH  
"G(/MT^C  
5. 大红湍三千里 P dnK@a  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00605.mp3 -6>rR{z  
r"{1H  
6. 使我的生活像花一样绽放的地方 {`55nwd  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00606.mp3 HPB1d!^  
AG2jl/  
7. 鸭绿江两千里 SO"P3X  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00607.mp3 gV BV@v!W  
EG6fC4rfC  
8. 真正的世上乐园 GK+w1%6)  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00608.mp3 WH*&MIjAr/  
{\I \4P  
9. 由我保卫的巍然屹立着的祖国 39#>C~BOl  
http://dprk.ii2.cc/in07.mp3 -`&;3 7  
(z{xd  
10. 朝鲜啊,歌唱这一自豪吧 jT',+  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00610.mp3 Sq>UMfl&  
r9[J3t*({~  
9"TPDU7"  
第七辑(11首) `^ok5w"oi  
Xo b##{P3  
1. 我们的金正日同志 r>\.b{wI  
http://dprk.ii2.cc/u15.mp3 A\>qoR!Y  
(歌谱:http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00701.gif ko$R%W&T  
>b0}X)Z+U  
2. 正日峰的雷声 6*tGf`Pfdw  
http://dprk.ii2.cc/j19.mp3 %0QYkHdFR`  
"\ md  
3. 朝鲜的将军 L`6`NYR  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00703.mp3 2\ n6XAQ*  
gueCP+a_  
4. 将军骑上白马向前奔 ,b{4GU$3  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00704.mp3 }/|1"D  
>K3Lww)Ln  
5. 将军与红旗 MFrVGEQBRL  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00705.mp3 S:wmm}XQ  
HzV3O-Qz]  
6. 云雾在正日峰上飘过 @L0.Z1 ).  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00706.mp3 r?{tBju^  
Ad[-YT  
7. 雪花在夜空中飘荡 ==& =3  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00707.mp3 2]|+.9B  
WE\V<MGS/  
8. 在将军走的路上 B--`=@IRf"  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00708.mp3 tlE+G@|^  
&W1c#]q@r  
9. 将军是伟大的守护者 `3~w#?+=*  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00709.mp3 5bk5EE`  
mU;TB%#)  
10. 我的无比拥戴将军的祖国 =4G9ev 4  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00710.mp3 DF<_Ns!  
h-V5&em"_  
11. 有您在,我们必胜 UPH:$Fk&  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00711.mp3 @#nB]qV:e  
Pt E>08  
ds`a6>746  
第八辑(11首) p tMysYT'  
H13|bM<  
1. 同志友爱之歌 P7Kp*He)  
http://dprk.ii2.cc/id10.mp3 Jjv, )@yo  
DJhi>!xJ  
2. 密林在激荡 BDpeAF8z  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00802.mp3 k/Z}nz  
@wb V@  
3. 为了革命 F4@``20|  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00803.mp3 C*=#=.~~{  
Z':}ZXy]  
4. 领袖来到了哨所 52=?! JM  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00804.mp3 pno]B ld'z  
S 7RB` I5  
5. 我们的中队长 r!'\$(m E  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00805.mp3 f3h^R20qmO  
;CD@RP{$n  
6. 银翼 l-g+E{ZM  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00806.mp3 #}3$n/  
B/7c`V  
7. 战士们,上子弹 lOYzo  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00807.mp3 :A.dlesv6  
N;Wm{~Zhb  
8. 战士们在行军 h.(CAm%Y7  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00808.mp3 4*&_h g)h  
-AWL :<  
9. 党下决心,我们就干 fL>>hBCqC  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00809.mp3 ju~js  
 !*5vXN  
10. 唱着军歌齐步走 bxLeQWr6  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00810.mp3 R9%Um6  
<?zn k8|  
11. 金正日同志是我们的最高司令官 R-5EztmLae  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00811.mp3 m WN9/+!  
@ W[LA<  
LX5, _`B  
第九辑(11首) ?( rJ  
b}s)3=X@q  
1. 千里防线的哨兵们向您问早 9=D09@A%e  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00901.mp3 apFY//(yu  
ZxW4 i  
2. 在敬爱的将军的怀抱中所拥有的幸福 2vbm=~)$F  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00902.mp3 0@cc XF E  
a8$gXX-2  
3. 将军来到哨所的那一天 # ub!  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00903.mp3 L!2BE[~  
q3Tp /M.  
4. 敬爱的将军和我们在一起 0H;,~ WY  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00904.mp3 0{0BL@H  
V) Oj6nD]  
5. 将军,终于把您盼来了 \l$gcFXb  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00905.mp3 YI0ubB  
JrZ"AId2  
6. 白云啊 2pu8')'P  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00906.mp3 %#g9d  
{-FS+D`  
7. 将军在前哨线上 KNH.4A ,  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00907.mp3 4^|;a0Qy]  
ctqXzM `  
缺第8首 I)9un|+,y  
=[X..<bW9:  
9. 千万人要成为枪弹 u>e4;f`F  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00909.mp3 $]H^?  
eJh4hp;x  
10. 坚定必胜的信念 EKwA1,Xz  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00910.mp3 +1`Zu$|  
Mwm=r//  
11. 武装起来向我们的最高司令官致敬 y]z^e\qc)  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00911.mp3 >%vw(pt  
auzrM4<tz  
F.nJX ZnJ  
第十辑(14首) H[K(Tt4<&  
?k6P H"M  
1. 和平出自我们的枪杆 1r %~Rm  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01001.mp3 q;Y9_5S  
!>%U8A  
2. 战士们已做出了回答 [P'crV,m  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01002.mp3 m5m'ByX(*  
MT`gCvoF4P  
3. 三大将军的枪 '/Y D$*,  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01003.mp3 a{?`yO/ 2  
T?p' R  
4. 将军,请检阅我们 }Pu|%\  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01004.mp3 bp'qrcFuiL  
bu;3Ib3\  
5. 举枪迎接 lkj^<%N"r  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01005.mp3 |*~=w J_  
cBgdBPDa  
6. 反复训练 qb rf;`  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01006.mp3 fB \+.eN  
--ED]S 8  
7. 我师在行军 3YtFO;-  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01007.mp3 {nyQ]Nu"  
6mawcK:7  
8. 战士的行军路 1P"akc  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01008.mp3 %]>LnbM>4  
c1v,5c6d j  
9. 飞行员之歌 w(lxq:>"  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01009.mp3 O@.afk"{  
|2yTt*!-r  
10. 我师在前进 un+U_|>c  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01010.mp3 Tk9/1C{8  
IIN"'7Z^R  
11. 请把命令下给我们师 /ae]v+  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01011.mp3 9!XW):  
1' #%U A  
12. 请看我们 8"C;I=]8  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01012.mp3 o=!3=2@dh  
zTFfft<  
13. 正义的枪剑雷鸣电闪 l)PEg PSRV  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01013.mp3 ~=t, g S  
mp_(ke  
14. 我们紧握枪杆子 (t.pM P4  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01014.mp3 m6qmZ2<  
dXKv"*7l  
dAOmqu, 6  
第十一辑(11首) C[j'0@~V:B  
cmQLkT"#K  
1. 歌唱军民一致 AT^?PD_  
http://dprk.ii2.cc/ig09.mp3 MB<oWH[e)  
=1o_:VOG  
2. 告诉你战士的爱心 6gS<h \h0  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01102.mp3 JGaS`fKSk  
'C6 K\E  
3. 我在战壕中的歌声 C\7qAR\  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01103.mp3 u1y c  
u</21fz'  
4. 胜利之路 &6/# O  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01104.mp3 \NbMSC&H  
EEQW$W1@  
5. 战士在倾听稻浪的声音 Y_&D W4  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01105.mp3 "Vp+e%cqG  
-#v1b>ScY  
6. 忠诚的回答“明白” DSyfF&uC  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01106.mp3 hV_eb6aj}P  
Q4 Mp[  
7. 武装起来保卫党中央 3O<:eS~  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01107.mp3 fZ6lnZ  
oB8u[ !  
8. 请接受敬礼 wmFI?  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01108.mp3 kS[xwbE  
#_{3W-35*  
9. 誓做今天的七团 vX})6O  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01109.mp3 ~;W]0d4,\  
ppIMaP  
10. 挥起最高司令官旗去炫耀胜利吧 X b-q:{r1h  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01110.mp3 JB(~O`  
$trvNbco  
11. 要用枪杆子来保卫我们的强盛大国 W:8_S%~d  
http://dprk.ii2.cc/ic06.mp3 ),5^bl/  
)BudV zg  
SnVIV%  
第十二辑(11首) 6sBS;+C  
o~H4<ayy  
1. 高举红旗吧 1Qui.],c  
http://dprk.ii2.cc/in03.mp3 #\1;d8h  
(视频:http://218.25.79.18/Newspaper/Movie/2008/2008-04-12.wmv V*SKWP  
(歌谱:http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01201.gif j[Uul#  
lN*O</L,"  
2. 信念和义理是我们的生命 l)GV&V  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01202.mp3 *A.E?9pL\  
1 *'SP6g  
3. 浑然一体 <SmXMruU  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01203.mp3 +[Nc";Oy  
Y s[JxP  
4. 谁教导了我 ENm\1  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01204.mp3 L,V\g^4$K  
wMNtN3  
5. 我们是一个生命 v??}d  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01205.mp3 $]EG|]"Ns  
hX(:xc  
6. 高高的飘扬吧,我们的党旗 C4e3Itc9X  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01206.mp3 AGkk|`  
WgPpW!`  
7. 誓死保卫党中央 ,5Jq ZD  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01207.mp3 Dz;^'  
l/0TNOA  
8. 永走忠诚之路 0@z=0}0Z  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01208.mp3 v`evuJ\3  
/Ps}IW  
9. 将红旗保卫到底 E8#RG-ci  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01209.mp3 4HEp}Y"}V  
j*aN_UTr3  
10. 誓死保卫团结的旗帜 {` Bgxejf  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01210.mp3 5-l cz)DO  
v+dt1;  
11. 誓死保卫革命的首脑部 4L\bT;dQ|.  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01211.mp3 !^BXai/  
6O2 r5F$T  
`P}T{!P+6  
第十三辑(12首) NY(c4fzl  
lSU&Yqx  
1. 胜利的阅兵式 (r,tU(  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01301.mp3 LQ pUyqR  
99 /fI  
2. 将军是胜利的旗帜 YO o?.[}@  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01302.mp3 ,p6X3zY  
tAH,3Sz( /  
3. 我们的七二七 Q)x`'[3"7W  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01303.mp3 CI$pPY<u1  
xq1 =O  
4. 我可爱的故居 PW)XDo7  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01304.mp3 oyV@BHJO@  
3#vhQ*xU  
5. 走上决战的征途 A7@5lHMF  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01305.mp3 ~3 4Ly  
TGx:#x*k  
6. 快走吧,花牛 ~9#[\/;"  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01306.mp3 Zn&S7a>7  
dE9xan  
7. 梅峰山之歌 Q.: SIBP  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01307.mp3 /=co/}i  
Wi]Mp7b  
8. 星期歌 A\J|eSG'$  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01308.mp3 bf ]W_I]B  
A9^t$Ii  
9. 幸福之花已盛开 {iiHeSD  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01309.mp3 'P(S*sr  
T^YdAQeE  
10. 社会主义祖国啊,我要誓死保卫你 & xOEp  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01310.mp3 L2:v#c()#)  
9fR`un)f}  
11. 保卫祖国的大海必将得到永生 t~m >\(&  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01311.mp3 "{-jZdq'  
NU>={9!  
12. 七团仍然是今天我们的榜样 9 A0wiKp  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01312.mp3 o>lk+Q#L @  
wRu+:<o^.  
j?sq i9#  
第十四辑(14首) -m*IpDi  
b z3 &  
1. 我们永不忘记 &wc% mQV  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01401.mp3 yxq+<A4,a  
=@w,D.5h  
2. 好好生活在为了明日的今天吧 zFVNb  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01402.mp3 PYWp2V/  
y>}dKbCN  
3. 发扬“艰苦行军”的精神 CSF-2lSG  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01403.mp3 KG:CVIW Y  
IK~'ke  
4. 从前线走向前线 m,U Mb#7Y  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01404.mp3 [|{2&830  
)+ }\NCFh  
5. 千里马在飞奔 M1(+_W`  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01405.mp3 CjW`cHd  
OhUEp g[  
6. 奔向更美好的明天 d&mSoPf  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01406.mp3 ry bs9:_}  
t[>y=89  
7. 再次迎来大高潮 s^:8bFn9$  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01407.mp3 A UCk]  
2M`]nAk2a  
8. 发扬千里马的精神和气魄 M6yzqAh  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01408.mp3 A6D.bJ)  
/F#_~9JXG  
9. 高举自力更生的旗帜勇往直前 /]pBcb|<  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01409.mp3 <HReh>)[  
f+*wDH  
10. 第二次千里马向前方大进军 C)w11$.YQ9  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01410.mp3 0#K?SuY.eN  
fb8"hO]s  
11. 战无不胜的强国向前进 H"~]|@g-p  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01411.mp3 O0|**Km\+  
]#)1(ZE  
12. 祖国母亲在呼唤 l5?fF6#j  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01412.mp3 pVuJ4+`  
^Rgm3?7  
13. 强盛大国总进军歌 :wlX`YW+e  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01413.mp3 =_(i#}"A  
N*d )<8_  
14. 满怀信心向前进 ] qT\z<}  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01414.mp3 =P* YwLb  
Z_%9LxZlyj  
# X~{p4Lr  
第十五辑(11首) Z0fl]3p  
&`` dI,NC  
1. 白头山钢铁灵将正守望着三千里江山 8H0d4~Wg  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01501.mp3 - v\n0Jt  
-}2'P)Xp  
2. 由钢铁灵将保卫的被建立起来的疆土 :o!bz>T  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01502.mp3 `5VEGSP]  
T#L/HD  
3. 战士们在歌唱 /FzO9'kj  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01503.mp3 QG~4 <zy  
XynDo^+ru  
4. 进军,进军,再进军 @-uV6X8|  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01504.mp3 /h/f&3'h  
/}%$fB  
5. 闻庆岭 O<A$,<67  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01505.mp3 2WKYf0t  
7d44i  
6. 战士给故乡带来安宁 ^lF'KW$  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01506.mp3 ?Cg",k'  
--(e(tvf  
7. 在劳动党时代开天辟地的一代 ,\HZIl[8  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01507.mp3 03]  
;7Hse^Oc  
8. 英雄的党证在激励着我 z>\vYR$  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01508.mp3 W%3<"'eP  
(\CT "u-  
9. 一二三齐步走 h92'~X36  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01509.mp3 D)XV{Wit  
2ZZ%BV!s  
10. 我们的枪杆决不饶恕 ]Wc:9Zb  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01510.mp3 C}i1)  
B=4xZJ Py  
11. 无限拥戴我们的将军 nnv&~C  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01511.mp3 3Pj#k|(f[0  
X?2ub/Nr#Y  
EWI2qaSnO  
第十六辑(10首) }bU1wIW9I  
nUp, %z[  
1. 把新年的问候献给将军 EAPLe{qw:q  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01601.mp3 #@ quuiYq  
NCid`a$  
2. 先军革命千万里 SxAZ2|/-  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01602.mp3 J )*7JX  
( 04clU^F  
3. 将军所在的地方 M, uQ8SZA[  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01603.mp3 fz9 ,p;b  
R#K,/b%SV  
4. 大同江的日出 *$+:Cbe-F  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01604.mp3 =>y%Aj&4  
kMCg fL  
5. 将军来到了哨所 2@W'q=+0  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01605.mp3 !4?QR  
"DpgX8lG_  
6. 我们的部队长 MBjo9P(  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01606.mp3 t'7A-K=k3  
9'{i |xG  
7. 战壕的夜晚 1kX>sajp~  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01607.mp3 zfm-v U  
/:BM]K  
8. 我们党的行军路 f@)GiLC'"  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01608.mp3 }O7!>T  
oiKY2.yW  
9. 三大将军永远与我们的哨所在一起 RaX :&PE  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01609.mp3 JvI6+[  
_d J"2rx  
10. 朝鲜因拥戴将军而光芒万丈 :JI&ngWK  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01610.mp3 ;_TPJy  
/Y7Yy jMi  
sf(2~BMQI  
第十七辑(11首) T`Jj$Lue{  
`%5~>vPS  
1. 第一生命 &>KZ4%&?  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01701.mp3 t:N3k ;k  
9Z_!}eY2mc  
2. 说吧,前线的路啊 \0'0)@uziQ  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01702.mp3 VW%eB  
G*].g['  
3. 朝鲜之歌 B}|(/a@*  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01703.mp3 e ab_"W  
>AUj4d  
4. 摄影师来到了我们中队 08pG)_L  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01704.mp3 fMSB  
x_eR/B>  
5. 无敌强军在前进 Z'ZN^j{  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01705.mp3 {B d 0  
8<w8"B.i  
6. 父亲参加了洛东江战斗 E5EAk6  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01706.mp3 5N'Z"C0  
^@a|s Sb  
7. 祖国光复会十大纲领歌 1TIP23:  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01707.mp3 Q&d"uLsx  
Hb :@]!r>  
8. 我们变得更加强大了 U`HSq=J  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01708.mp3 {:!CA/0Jx  
%I 3D/!%  
9. 我们必将生活在强盛大国 q=+AN</  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01709.mp3 A['0~tOP  
FLE2]cL-  
10. 永不变心 3 %'Y):  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01710.mp3 ,^#{k!uaC{  
@UG%B7  
11. 伟大的先军革命万岁 v[UrOT:  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01711.mp3 aVXk8zuL  
BIM!4MHLA  
/~\ I  
另外还有三首《跟随罗南的烽火,向前方总进军》http://dprk.ii2.cc/ir03.mp3、我们是一个国家http://dprk.ii2.cc/to10.mp3和《金正日将军赞歌》http://dprk.ii2.cc/ig17.mp3不知道是哪集的 2U Q&n`A  
[ 此帖被红色战士在2009-03-27 16:13重新编辑 ]
顶端 Posted: 2008-08-30 13:15 | [楼 主]
博恒
朝鲜民主主义人民共和国最高人民会议常任委员会委员长
第一枚劳动红旗勋章 十月革命勋章 第二枚劳动红旗勋章 第三枚劳动红旗勋章
级别: 中央委员


精华: 0
发帖: 3819
爱心: 1709 点
金钱: 38213 卢布
好评度: 0 点
国籍门派: 朝鲜
在线时间:2204(小时)
注册时间:2007-12-02
最后登录:2021-05-17

 

向您致敬!!!
博广恒思,欢迎大家交流、指正。我的博客:http://dprk.blog.hexun.com/
顶端 Posted: 2008-08-30 13:39 | 1 楼
红色战士
级别: 劳动者


精华: 2
发帖: 64
爱心: 65 点
金钱: 706 卢布
好评度: 0 点
在线时间:10(小时)
注册时间:2008-05-25
最后登录:2011-03-20

 

Quote:
引用第1楼博恒于2008-08-30 13:39发表的  : &h7q=-XU  
向您致敬!!!
gyW*-:C  
|~! R5|Q  
啊哈,过了过了
顶端 Posted: 2008-08-30 13:46 | 2 楼
安德罗波夫
保加利亚索非亚大学讲师
级别: 一等参事


精华: 0
发帖: 226
爱心: 217 点
金钱: 2260 卢布
好评度: 0 点
国籍门派: 保加利亚人民共和国
在线时间:12(小时)
注册时间:2008-06-17
最后登录:2009-11-11

 

期待游击队进行曲,多谢了
顶端 Posted: 2008-08-30 15:10 | 3 楼
安德罗波夫
保加利亚索非亚大学讲师
级别: 一等参事


精华: 0
发帖: 226
爱心: 217 点
金钱: 2260 卢布
好评度: 0 点
国籍门派: 保加利亚人民共和国
在线时间:12(小时)
注册时间:2008-06-17
最后登录:2009-11-11

 

我试了试 怎么出现无法显示网页,可能是网络问题或DNS错误! 88}c+V+N!  
只有超级链接的能下载
顶端 Posted: 2008-08-30 16:09 | 4 楼
红色战士
级别: 劳动者


精华: 2
发帖: 64
爱心: 65 点
金钱: 706 卢布
好评度: 0 点
在线时间:10(小时)
注册时间:2008-05-25
最后登录:2011-03-20

 

Quote:
引用第4楼安德罗波夫于2008-08-30 16:09发表的  : sTdD=>  
我试了试 怎么出现无法显示网页,可能是网络问题或DNS错误! ^8aj\xe(  
只有超级链接的能下载
F ^Rt 6Io  
A] pLq`  
不好意思,上面的链接中少了一个字母,已经改过来了,多谢!
顶端 Posted: 2008-08-30 22:22 | 5 楼
四季新
级别: 劳动者


精华: 0
发帖: 1
爱心: 1 点
金钱: 10 卢布
好评度: 0 点
在线时间:0(小时)
注册时间:2008-09-05
最后登录:2008-10-15

 

期待游击队进行曲,多谢了
顶端 Posted: 2008-10-01 23:19 | 6 楼
安德罗波夫
保加利亚索非亚大学讲师
级别: 一等参事


精华: 0
发帖: 226
爱心: 217 点
金钱: 2260 卢布
好评度: 0 点
国籍门派: 保加利亚人民共和国
在线时间:12(小时)
注册时间:2008-06-17
最后登录:2009-11-11

 

这样就方便了 太好了 多谢了
顶端 Posted: 2008-10-10 16:21 | 7 楼
金锦绣
朝鲜民主主义人民共和国最高人民会议议长
十月革命勋章 第一枚劳动红旗勋章
级别: 贵宾/顾问/元老


精华: 0
发帖: 1685
爱心: 719 点
金钱: 16869 卢布
好评度: 0 点
国籍门派: 朝鲜
在线时间:220(小时)
注册时间:2008-05-05
最后登录:2020-10-29

 

向您致敬,多么好听的歌曲。

〓★☆以主體朝鮮的觀點對待世界,以世界潮流的目光審視朝鮮!☆★〓
聚焦東北亞,關注全球變化!
☆歡迎加入“三千里錦繡江山”QQ群:80734263☆
顶端 Posted: 2008-10-10 23:16 | 8 楼
陈老先生
级别: 劳动者


精华: 0
发帖: 10
爱心: 6 点
金钱: 100 卢布
好评度: 0 点
在线时间:5(小时)
注册时间:2008-09-04
最后登录:2012-10-11

 

非常非常好听的歌曲。这些歌曲我都有了,现在把歌曲的名称都翻成中文的了,真好,谢谢。这些歌曲如果有高品质(320K)的就更好了。希望能有更多的朝鲜人民军功勋国家合唱团的歌曲和朝鲜人民军军乐团的军乐曲发表。
顶端 Posted: 2008-10-30 02:15 | 9 楼
« 1 234» Pages: ( 1/4 total )
帖子浏览记录 版块浏览记录
☆Warsaw Pact BBS☆ 华约军事论坛 » 朝鲜民主主义人民共和国

Total 0.069706(s) query 6, Time now is:05-17 23:44, Gzip disabled
☆Warsaw Pact BBS☆ Locations of visitors to this page ☆华约军事论坛☆